HEERENVEEN - Ieder jaar gaan de gemeente Heerenveen, woningcorporaties WoonFriesland, Accolade en Elkien, HuurdersBelangenVereniging Heerenveen en huurdersvereniging De Bewonersraad met elkaar om tafel over volkshuisvesting in de gemeente. Ze bekijken dan hoe de sociale woningvoorraad zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de behoeften van huurders. Hierover worden prestatieafspraken gemaakt. Ook dit jaar zijn die afspraken er gekomen door een goede samenwerking tussen de betrokken partijen. Er wordt hierin prioriteit gegeven aan het voorkómen van problematische schulden, duurzaamheid en de energietransitie.

Wethouder Jaap van Veen onderstreept het belang van een goede samenwerking: “Er is bijvoorbeeld een woningmonitor in de maak, zodat we samen kunnen bekijken wat er nodig is”. De gemeente vindt het belangrijk dat mensen prettig en veilig kunnen wonen in haar dorpen en wijken en dat er voldoende woningen zijn.

Warmtevisie
De gemeente gaat de komende jaren een warmtevisie uitwerken. Hierin staat hoe wijken en buurten aardgasloos kunnen worden. De woningcorporaties investeren nu al veel om de huizen zo duurzaam mogelijk te maken. Dit vraagt ook de komende jaren om onderlinge afstemming en samenwerking.

Corporaties investeren ruim € 25 miljoen in 2019

De financiën voor de investeringen in de sociale woningvoorraad worden verdeeld over veel woningen. “Dit vraagt erom dat partijen gericht investeren, waarbij de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen niet onder druk mag komen te staan”, zegt wethouder Van Veen. Gezamenlijk investeren de corporaties in 2019 bijna 16 miljoen euro in kwaliteitsverbetering, verduurzaming en onderhoud van bestaande huurwoningen in de gemeente Heerenveen. Met de bouw van 63 nieuwe huurwoningen is een bedrag van € 8,3 miljoen gemoeid. De uitgaven op het gebied van leefbaarheid zijn € 670.000,-. Voorbeelden hiervan zijn: inzet van buurtbeheerders, aandacht voor kwetsbare groepen of activiteiten met bewoners om de woonomgeving te verbeteren.

Waarom prestatieafspraken
Prestatieafspraken worden jaarlijks gemaakt in het kader van de herziene Woningwet. De thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, wonen welzijn en zorg, en leefbaarheid komen in de afspraken aan de orde.