HEERENVEEN - De komende jaren zien we grote ontwikkelingen – waaronder de toenemende vergrijzing – op ons afkomen, die zorgen voor een grote vraag voor hulp en ondersteuning vanuit inwoners. Om te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk mee kan blijven doen, en plezierig zelfstandig in eigen omgeving kan blijven wonen, is het nodig om stevig in te zetten op preventie. Het uitvoeringsprogramma ‘Samenwerken aan preventie’ beschrijft hoe de gemeente Heerenveen hier de komende jaren vorm aan geeft. Een belangrijk onderdeel hierin is samen met inwoners en maatschappelijke organisatie de basis en betrokkenheid in buurten te versterken.

Meer vraag naar ondersteuning

Verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat er meer vraag komt voor ondersteuning op onder andere de gebieden zorg & welzijn, wonen en ‘mee doen’. Zo is de verwachting dat het aantal 65-plussers groeit van 11.561 in 2022 naar 14.600 in 2040 (waarvan 8.000 ouder dan 75 jaar) en het aantal inwoners met dementie in de komende 30 jaar verdubbelt. Ook hebben we te maken met de gevolgen van de coronapandemie, waardoor de eenzaamheid is toegenomen, mantelzorgers overbelast zijn geraakt en er knelpunten zijn ontstaan in de thuiszorg.

Investeren in een sterke basis

Ondanks dat er in de gemeente Heerenveen al veel voorzieningen zijn om inwoners ondersteuning te bieden, vragen de ontwikkelingen om deze basis nog meer te versterken. Hierbij ligt de focus op het creëren van betrokken buurten – waar inwoners elkaar helpen en naar elkaar omkijken. Bovendien moet het aanbod van de voorzieningen voldoende aansluiten bij de wensen en behoeftes van de inwoners; bijvoorbeeld elkaar ontmoeten, meer bewegen en een gezonde leefstijl. Zo willen we onze inwoners zo lang mogelijk vitaal houden en zo veel mogelijk op eigen kracht, eventueel met lichte ondersteuning, laten meedoen aan de samenleving. En kunnen zwaardere vormen van ondersteuning en zorggebruik deels uitgesteld worden.

Samenwerken aan preventie

Het versterken van deze basis doen we samen met inwoners en (maatschappelijke) partners. In het uitvoeringsprogramma ‘Samenwerken aan preventie’ zijn hiervoor 30 acties opgesteld, verdeeld over verschillende thema’s:Langer thuis blijven wonen, Mantelzorg- en vrijwilligerswerk en Emancipatie- en inclusiebeleid.

Extra aandacht voor langer thuis blijven wonen

Wethouder Jelle Zoetendal: “De gemeente Heerenveen vergrijst sneller dan het landelijk gemiddelde. Omdat we het belangrijk vinden dat onze oudere inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, moeten zorg en ondersteuning hiervoor goed ingericht worden. Daarom hebben we in het uitvoeringsprogramma onder andere aandacht voor de zorg voor mantelzorgers en vrijwilligers, het digitaal vaardiger maken van oudere inwoners en voorzieningen van algemene dagondersteuning.”

Meer lezen

Het volledige uitvoeringsprogramma ‘Samenwerken aan preventie’ is te vinden op www.heerenveen.nl/nieuws/samenwerken-aan-preventie.