NANNEWIID - Na zeven jaar strijden voor het baggeren van het Nannewiid is er een groot succes behaald. Dit jaar nog gaat er gebaggerd worden in het Nannewiid. Mede dankzij de inspanningen van it Wetterskip is de Europese subsidie toegekend voor baggeren ter verbetering van de water kwaliteit. De rijk aanwezige nutriënten in de baggerlaag vormen een potentiële bedreiging voor de huidige goede waterkwaliteit.

Sinds 2016 zijn lokale en overheidspartijen actief om de paradox van het Nannewiid op te lossen. Het gebied heeft unieke natuurkwaliteiten die zich uitstekend ontwikkelen. Echter door slib en waterplanten is het meer niet meer toegankelijk voor recreatieve activiteiten zoals zwemmen en zeilen. Op sommige plaatsen staat nog maar 10 cm water.

De Stichting Nannewiid e.o. zet zich al jaren in om de balans weer te herstellen en zowel de natuur- als de recreatiewaarden te verbeteren. Immers niets doen was geen optie! De Stichting heeft in brede samenwerking met stakeholders, omwonenden en belanghebbenden in 2021 het integraal gebiedsplan Nannewiid ontwikkeld. De Mienskip is hier steeds de motor achter het plan en de inhoud geweest. Eén belangrijk onderdeel dit plan is het baggeren van de plas zodat kleine waterrecreatie weer beter mogelijk wordt.

Jan Ykema voorzitter van de Stichting Nannewiid: “We zijn zeer verheugd met het baggeren en zien dit als een goede eerste stap. Nu is het zaak om een solide beheerplan en aanvullende versterkende maatregelen voor natuur en recreatie te realiseren. De problematiek van waterplanten blijft op sommige plaatsen groot. Daarnaast zetten wij als stichting in op het realiseren van de andere doelstellingen uit het gebiedsplan. Samenwerking, betrokkenheid en vooral inzet van de gemeente de Fryske Marren , provincie Fryslan, It Wetterskip en Staatsbosbeheer is hierbij essentieel. Dit vraagt coördinatie door een gebiedsregisseur.

Voor de gebiedsregisseur is een financiële bijdrage gevraagd aan de provincie en gemeente. Het initiatief van een gebiedsproces past bij uitstek binnen de manier waarop provincie en gemeente de Mienskip willen helpen dit soort initiatieven te realiseren. Doelstelling is en blijft om de natuur en recreatiewaarden op te waarderen zodat de huidige maar ook toekomstige generatie kan genieten van dit “bjusterbaarlijk plakje.”

De verwachting is dat de werkzaamheden voor het baggeren in de tweede helft van dit jaar zullen aanvangen.

Voor meer informatie zie https://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/nannewiid-verbeteren-waterkwaliteit#h2_0 of www.nannewiid.org

Stichting Nannewiid e.o.

Roel van den Beuken 06 55837299
Jan Ykema 06-22474621
Het Nannewiid: een “bjusterbaarlik plakje “ voor natuur en mens. Willen we niet over tien jaar met droge voeten naar de overkant lopen is actie nodig. Daarom is het integraal gebiedsplan Nannewiid opgesteld. Het plan gericht op ontwikkeling van zowel natuur en recreatie is ontstaan op initiatief van de Stichting Nannewiid e.o. en tot stand gekomen in een intensief participatie traject met de Mienskip, Staatsbosbeheer, het Wetterskip, gemeente de Fryske Marren en de provincie Fryslân. Witteveen & Bos heeft het proces begeleid en het plan opgesteld.