ZUIDOOST FRIESLAND - Het Rijk wil Regio Deals sluiten om in regio’s de brede welvaart te versterken. De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, en Weststellingwerf, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben samen een voorstel ingediend voor een ‘Regio Deal Zuidoost Friesland: samen vitaal en veerkrachtig’.

De ambitie: een leefbare regio met vitale kernen in een veerkrachtig landschap. Investeren in de mienskip en het landschap zorgt voor toekomstkracht. De regio investeert in de periode 2020-2023 tussen de € 50 en € 80 miljoen en vraagt een rijksbijdrage van € 25 miljoen. De brede welvaart en leefbaarheid in Zuidoost Friesland staan onder druk vanwege ontwikkelingen als krimp, vergrijzing, klimaatverandering en energietransitie. Partnerschap met het Rijk maakt extra en innovatieve maatregelen mogelijk en geeft een positieve impuls aan het perspectief voor de regio. In het voorjaar van 2020 maakt het Rijk bekend welke voorstellen een uitnodiging ontvangen om deze samen verder uit te werken naar een daadwerkelijke Regio Deal.