HEERENVEEN - #Kaders omgevingswet

De gemeenteraad bespreekt de kaders van de nieuwe Omgevingswet voor Heerenveen. Op dit moment is het college de uitvoering aan het voorbereiden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd mee te denken in de voorbereidingen van de volgende onderwerpen:

– Adviesrecht bij afwijkingen
– Wanneer is een uitgebreide procedure noodzakelijk?
– Participatie (vooroverleg)
– Instellen adviescommissie fysieke leefomgeving

De Omgevingswet is bedoeld om de wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving te vereenvoudigen door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet.

#Onderzoeksopdracht begrotingssystematiek

Na het ontdekken van fouten bij het opstellen van de concept begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 besloot de raad op 7 september een onderzoek te laten doen naar de begrotingssystematiek van de gemeente. De auditcommissie die bestaat uit raadsleden, doet de voorbereidingen voor dit onderzoek en heeft de onderzoeksopdracht geformuleerd. De raad bespreekt het voorstel voor de onderzoeksopdracht. De raad vindt dit onderzoek belangrijk omdat de gemeenteraad verantwoordelijk is voor de financiën van de gemeente.

Met het onderzoek wil de raad inzicht krijgen in de werkwijze voor het opstellen van de P&C documenten en daarbij inzicht krijgen in waar het precies is misgegaan. De uitkomsten van het rapport moeten aanbevelingen zijn om in de toekomst fouten te voorkomen en risico’s inzichtelijk te hebben, zodat de raad erop kan vertrouwen dat de informatievoorziening van de cijfers (P&C documenten) betrouwbaar is. Ook wil de raad handvatten krijgen om zijn rol rondom de P&C cyclus goed in te kunnen richten.

#Covid-19-Impactananlyse

Het college gaat de impact van de coronacrisis onderzoeken, zodat duidelijk wordt wat de gevolgen zijn van de crisis en welke problemen er zijn ontstaan of nog verwacht worden. Aan de raad wordt nu gevraag wat ze vinden van de aanpak voor deze nafase. Het is voor de raad belangrijk om hier richting aan te geven, zodat de raad op een later moment de juiste en voldoende informatie heeft om goede besluiten te kunnen nemen.

#Zienswijze incidentrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân

Veiligheidsregio’s zijn verplicht de risico’s binnen hun werkgebied inzichtelijk te maken in een regionaal risicoprofiel aangevuld door het incidentrisicoprofiel. De looptijd van deze documenten is vier jaar. Omdat het huidige incidentrisicoprofiel in 2016 is gemaakt legt het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân een nieuw ontwerp incidentrisicoprofiel voor aan alle gemeenteraden. Het college adviseert de raad akkoord te gaan met de documenten en geen zienswijze in te dienen.