HEERENVEEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft de startnotitie voor de woonvisie vastgesteld. De startnotitie behandelt de opgaven die naar voren zijn gekomen uit het woonbehoefteonderzoek dat eerder dit jaar is uitgevoerd. Ook gaat de notitie in op de uitgangspunten voor de woonvisie. In januari behandelt de gemeenteraad de startnotitie.

Wethouder Jaap van Veen “Heerenveen heeft een sterke regionale positie en is populair voor woningzoekenden uit de eigen en andere gemeenten. En dat is merkbaar: de druk op de woningmarkt neemt toe. Iedereen is gebaat bij een gemeente waar het nu en in de toekomst goed wonen is. Nu we onze opgaven helder hebben en de uitgangspunten op papier staan, zijn we weer een stap dichterbij om dit samen te realiseren.”

Heldere opgaven
De opgaven van de gemeente Heerenveen blijken helder en herkenbaar: er is grote behoefte aan betaalbare woningen voor starters, het liefst in de eigen kern. De gemeente moet daarbij echter ook oog houden voor de toekomst. Een ouder wordende bevolking en een onzekere toekomst maakt dat de gemeente een belangrijke taak heeft om ervoor te zorgen dat er nu niet te veel gebouwd wordt waardoor er later leegstand ontstaat. Wonen en zorg en duurzaamheid zijn daarnaast belangrijke opgaven die grote invloed hebben op de woningmarkt. Van de gemeente wordt hier een faciliterende rol gevraagd.

Coproductie
Het woonbehoefteonderzoek is de basis voor de uiteindelijke woonvisie. Aanvullend hebben belanghebbenden van onder meer bewonersorganisaties, zorgpartijen, woningcorporaties en marktpartijen met elkaar gesproken over de uitkomsten van dit onderzoek. Ook de gemeenteraad is nauw betrokken bij het proces. Zij benadrukten dat ook goed moet worden gekeken naar het benutten van de bestaande woningvoorraad, de unieke kenmerken van Heerenveen en de manier waarop de doelen uit de woonvisie kunnen worden gerealiseerd. Al deze input is verwerkt in de startnotitie.

Woonvisie
De startnotitie leidt uiteindelijk tot een nieuwe woonvisie. Hierin staat de visie op wonen in Heerenveen, ambities en hoe deze ambities verwezenlijkt kunnen worden. De woonvisie 2022 wordt na de gemeenteraadsverkiezingen aan de nieuwe gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.

Verloting
Onder de deelnemers van het woonbehoefteonderzoek zijn drie cadeaubonnen verloot. De winnaars zijn hier inmiddels persoonlijk over geïnformeerd.