HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen wil bijdragen aan een duurzame leefomgeving en de natuur beschermen. De ambitie in het duurzaamheidsprogramma 2019-2022 is kort maar krachtig: Heerenveen klimaatneutraal in 2050. Jelle Zoetendal: ‘Duurzaamheid betekent voor ons evenwicht tussen mens, natuur en economie. Dat krijgen we alleen voor elkaar als we dit met elkaar doen. Een van de belangrijkste opgaven is het maken van een plan van aanpak voor aardgasvrije wijken en dorpen. Hier zetten we stevig op in en juist hier is samenwerking met onze inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs onmisbaar’.

Brede aanpak in duurzaamheidsprogramma
Het duurzaamheidsprogramma omvat vier pijlers:
Energietransitie: de verandering van de huidige fossiele brandstoffen naar duurzame energie zoals geothermie, zon en wind, waarbij energie-armoede wordt voorkomen.
Klimaatadaptatie: aanpassing aan het veranderende klimaat, om klaar te zijn voor extremer weer zoals hitte, droogte en clusterbuien.
Biodiversiteit: een optimale biodiversiteit aan inheemse dieren en plantensoorten in de gemeente.
Circulaire Economie: afval en schaarste aan grondstoffen minimaliseren door het maximaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen.

Duurzaamheid in de praktijk
Naast de ambitie en strategie voor de langere termijn omvat het programma acties die direct starten of al lopen. Er gebeurt namelijk al heel veel; sportclubs, buurthuizen en andere maatschappelijke organisaties besparen energie. Kinderen van basisscholen leren over afval en er komen steeds meer lokale energiecoöperaties in de gemeente. Het duurzaamheidsprogramma geeft richting voor de komende jaren en voor alle vier thema’s zijn concrete projecten benoemd, zoals: het maken van een plan van aanpak voor aardgasvrij woningen, zonneparken, regionale energiestrategie, het ontwikkelen van Circular Valley rond Haskerveen, meer groen op bedrijfsterreinen en het realiseren van een lokaal Natuurnetwerk. De gemeente geeft het goede voorbeeld. De gemeentelijke gebouwen worden energieneutraal met zonnepanelen op het dak. Daarnaast werkt de gemeente aan openbare verlichting in LED in de hele gemeente.

Duurzaamheid is van ons allemaal
De gemeente werkt samen met inwoners, bedrijven en scholen maar ook bijvoorbeeld met de netwerkbeheerder en energieleveranciers. Bovendien is veel ruimte voor inwoners, bedrijven en verenigingen om zelf aan de slag te gaan. Door bewuster in te kopen of te kiezen voor groen in de tuin in plaats van stenen. Duurzaam leven, wonen en werken in Heerenveen vraagt inzet van iedereen.

Op 20 mei 2019 besluit de gemeenteraad over het duurzaamheidsprogramma.