HEERENVEEN - In de prestatieafspraken voor 2023 heeft de gemeente Heerenveen met Elkien, WoonFriesland, Accolade, de Bewonersraad en Huurdersbelangenvereniging Heerenveen ambities geformuleerd voor het versterken van het woonklimaat in de gemeente. Daarbij is veel aandacht voor huidige problemen op het gebied van energiearmoede, beschikbaarheid van sociale huurwoningen en de leefbaarheid in de wijken en dorpen.

Vitale en leefbare dorpen

Samen met de partijen werkt de gemeente Heerenveen een Woonzorgvisie uit. Deze is nodig om beter met elkaar in te spelen op de wensen en behoeftes van de diverse aandachtsgroepen. Denk daarbij aan ouderen, studenten, mensen met sociale en/of medische urgentie, voormalige inwoners van een (zorg)instelling of woonwagenbewoners. Naast geschikte woningen gaat het ook om de beschikbaarheid van maatschappelijke ondersteuning en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Ook kijken de partijen naar hun gezamenlijke bijdrage in de taakstelling in het huisvesten van statushouders.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

De wens en ambitie van de gemeente Heerenveen is om tot 2030 minimaal 3000 woningen toe te voegen aan haar woonbestand, dit is nodig om groei te realiseren en de positie van poort van het Noorden te verstevigen. In een nog op te stellen convenant maken de partijen afspraken over woningbouwlocaties en de bijbehorende woningbouwaantallen. De gemeente Heerenveen wil dat 30 procent van het totale woonbestand bestemd is voor sociale huur. Om het wonen betaalbaar te houden en uithuiszettingen, als het gevolg van betalingsproblematiek- onder andere door stijgende energielasten- zoveel mogelijk te voorkomen, wordt er nog meer ingezet op vroegsignalering.

Verduurzaming

De partijen streven naar een sociale woningvoorraad die bijdraagt aan het beheersbaar houden van de woonlasten voor de bewoners, maar die ook bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo komt er duidelijkheid over de warmteoplossingen die de gemeente voor ogen heeft in de verschillende wijken en de planning die daarbij hoort.

Nieuwe Woonvisie

De prestatieafspraken 2023 zijn opgesteld in een tussenjaar. De afspraken zijn gemaakt op basis van de Woonvisie 2015-2020. Ondertussen werkt de gemeente Heerenveen aan een nieuwe Woonvisie

‘’De volkshuisvestelijke opgaven zijn urgent en complex en dringen zich steeds meer aan. Vanuit het rijk wordt er sturing en regie op de woningbouwopgave in Heerenveen gevraagd. We werken hieraan, en leggen deze uitgangspunten vast in de nieuwe woonvisie. De prestatieafspraken 2023 geven een mooie aanzet om samen met de woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen te werken aan de opgave in Heerenveen’’ Aldus wethouder Jelle Zoetendal.

De partijen werken al jaren constructief samen aan goede sociale volkshuisvesting en vinden het belangrijk dat bewoners goed kunnen wonen in Heerenveen. Met de opgaven en uitdagingen die er voor de komende jaren liggen hebben de partijen elkaar hard nodig. Met de prestatieafspraken wordt de samenwerking stevig verankerd.