HEERENVEEN - De schoolbesturen van OSG Sevenwolden en Bornego College, voorgezet onderwijsinstellingen in de gemeente Heerenveen, hebben plannen om te fuseren. Zij willen samen verder als Stichting Onderwijsgroep Midden-Friesland. Aanleiding voor de fusieplannen is de verwachte leerlingenkrimp in de komende tien jaar. Door samen verder te gaan, worden kwaliteit en aanbod van het voortgezet onderwijs gewaarborgd in de toekomst. De fusie heeft geen invloed op de identiteit van beide onderwijsinstellingen: de splitsing tussen openbaar en christelijk voorgezet onderwijs blijft behouden binnen de nieuwe stichting. Naar verwachting besluit de raad in juni over de voorgenomen fusieplannen.

Het aantal leerlingen daalt in de komende tien jaar
Momenteel bieden OSG Sevenwolden en Bornego College voortgezet onderwijs aan ruim 4500 leerlingen. Verwacht wordt dat in de komende tien jaar het aantal leerlingen zal dalen: in 2030 zullen er 11-15% minder leerlingen onderwijs volgen aan de voorgezet onderwijsinstellingen. Dit komt doordat er steeds minder kinderen geboren worden; hierdoor zijn er minder aanmeldingen in het basisonderwijs en is er dus ook minder doorstroom naar het voortgezet onderwijs.

Versterkte positie door besturenfusie
Met het oog op de toekomst hebben beide schoolbesturen besloten over te willen gaan tot een besturenfusie. Samen willen ze verder als Stichting Onderwijsgroep Midden-Friesland. Hiermee wordt het voortgezet onderwijs onder één bestuurlijke verantwoordelijkheid gebracht. De verwachting is dat de fusie veel voordelen zal opleveren. Zoals het verhogen van onderwijskwaliteit, vergroten van onderwijsaanbod, borgen van werkgelegenheid en samen sterk staan in ontwikkeling en vernieuwing. Ook kunnen de gevolgen van de verwachte leerlingendaling in gezamenlijkheid opgepakt worden, in plaats van ieder afzonderlijk. Er is geen financiële noodzaak voor de onderwijsinstellingen om te fuseren. Beide instellingen zijn financieel gezond.

Afzonderlijke identiteit blijft behouden
Ondanks de besturenfusie, blijven de afzonderlijke vestigingen bestaan en hun eigen identiteit behouden; binnen de nieuwe stichting wordt zowel openbaar als christelijk onderwijs aangeboden. Daarnaast blijft de mogelijk bestaan om (informele) samenwerkingsscholen op te zetten, zoals het Kei College in Heerenveen en Plein Joure in Joure.

Instemming met besturenfusie
Het college van B&W heeft een positief advies gegeven over de besturenfusie. Gelet op de vestigingen in Grou (OSG Sevenwolden) en Joure (OSG Sevenwolden en Bornego College) moeten ook de colleges van B&W van de gemeente Leeuwarden en de gemeente De Fryske Marren een positief advies geven over de fusieplannen. Gemeente De Fryske Marren heeft dit onlangs gegeven. De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad van beide onderwijsinstellingen zijn actief betrokken bij de plannen voor de besturenfusie. Zij moeten nog formeel instemmen met de fusieplannen. Ook de minister moet nog de vereiste goedkeuring verlenen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad een besluit over de fusie en stichtingsstatuten tijdens de raadsvergadering in juni.