HEERENVEEN - In opdracht van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders onderzocht hoe de financiële tegenvaller voor de gemeente kan worden opgelost. Het college schetst drie manieren waarop dat zou kunnen. De financiële tegenvaller is ontstaan door een fout in de administratie. Daardoor dacht Heerenveen bijna € 2 miljoen per jaar meer te besteden te hebben dan in werkelijkheid het geval was. Die € 2 miljoen moet nu op een andere manier gevonden worden.

Drie mogelijke oplossingen

Oplossing 1
Op dit moment het tekort laten staan en een niet-sluitende begroting 2021 met het negatieve meerjarenperspectief vaststellen. Dat betekent dat ambities en investeringen gewoon blijven staan. Noodzakelijke aanpassingen en bezuinigingen worden op de lange baan geschoven, met alle gevolgen van dien. Het is maar de vraag of de provincie, die toezicht moet houden op de financiën van de gemeente, hiermee akkoord zal gaan.

Oplossing 2
Nu op korte termijn scherpe financiële keuzes maken en ook geld vrijmaken voor nieuwe investeringen en ambities. In dat geval moeten er binnen een paar weken moeilijke beslissingen genomen worden. Het is maar de vraag op deze korte termijn alle mogelijke consequenties en gevolgen van die keuzes goed kunnen worden overzien.

Oplossing 3
Nu de begroting 2021 sluitend maken en in het meerjarenperspectief de financiële tegenvaller compenseren tot het oorspronkelijke uitgangspunt. Dit kan door:
- De structurele ruimte van € 800.000 om tegenvallers en bezuinigingen op te vangen nu daadwerkelijk in te zetten.
- De resterende structurele investeringsruimte van circa € 700.000 als dekking in te zetten.
- De verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen voorlopig uit te stellen.
- Het weerstandsvermogen incidenteel in te zetten.

Op deze manier kan een sluitende begroting 2021 worden opgesteld en compenseren we de financiële tegenvaller ook in het meerjarenperspectief. En er is de tijd om scherpe keuzes die mogelijk leiden tot bezuinigingen, verhoging van lasten voor inwoners en bedrijven of het schrappen van ambities goed voor te bereiden. Bijvoorbeeld om dit te bespreken met onze inwoners en andere belanghebbenden.

College adviseert oplossing 3
Het college adviseert de gemeenteraad voor de derde oplossing te kiezen. Op deze wijze hebben de maatregelen een beperkte invloed op de samenleving. Wel wordt de ruimte om financiële tegenvallers op te vangen en nieuwe investeringen te doen, sterk verkleind. In de aanloop naar de Perspectiefnota 2021 legt het college de raad voorstellen voor hoe hier mee om te gaan.

Gemeenteraad besluit over oplossingen
De gemeenteraad bespreekt de voorgestelde oplossingen in de commissievergadering op 21 september. Inwoners hebben de mogelijkheid om in deze vergadering hun mening te geven over dit onderwerp. De gemeenteraad besluit op de 21e september of er een extra raadsvergadering op 28 september wordt gehouden over dit onderwerp.

Als er geen extra raadsvergadering nodig is, besluit de gemeenteraad op 5 oktober, in de al geplande raadsvergadering, over de oplossingsvoorstellen. Er zit haast achter dit besluit omdat de gemeente in november een sluitende begroting voor 2021 moet aanleveren bij de provincie. De oplossing die gekozen wordt heeft invloed op deze begroting. Om een goed besluit over de oplossingen te kunnen nemen wil de raad weten of de cijfers in de huidige begroting en het meerjarenperspectief kloppen en daarom is aan de gemeentelijke accountant gevraagd om alle cijfers na te rekenen. Ook dit onderzoeksresultaat wordt besproken op 21 september 2020.