HEERENVEEN - Gemeente Heerenveen heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteiten en draagkracht van Parklandschap Oranjewoud. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt tot een gebiedsperspectief.

Dit perspectief geeft inzicht in wat parklandschap Oranjewoud is, geeft richting voor ontwikkelingen en geeft inzicht in de (beleefde) bezoekersdrukte.

Wethouder Hedwich Rinkes: “Parklandschap Oranjewoud is een uniek gebied met cultuurhistorische en natuurlijke waarde. Een aantrekkelijke omgeving om te wonen en recreëren. Samen met inwoners en belangenpartijen hebben we kwaliteiten en knelpunten in Oranjewoud benoemd. Het gebiedsperspectief vormt de basis om er voor te zorgen dat het parklandschap ook in de toekomst haar unieke karakter behoudt.”

Onderzoek naar drukte

Inwoners, grondeigenaren en ondernemers geven aan toenemende drukte in het gebied te ervaren. Bovendien spelen er diverse initiatieven die mogelijk extra druk op het gebied gaan uitoefenen. De vraag ontstond in hoeverre het gebied groeiende bezoekersaantallen kan opvangen. Als reactie op deze vraag kondigde het college in het hoofdlijnenakkoord aan om een onderzoek uit te voeren. Ook nam de gemeenteraad in september 2022 een motie aan om de druk in het parklandschap te onderzoeken en een afwegingskader op te stellen.

Uitkomsten onderzoek

Het gebiedsperspectief geeft richting voor de toekomst door de kaderstellende karakteristieken van het parklandschap te benoemen. Oranjewoud is bijzonder door de historische landgoederen met landhuizen, de lanenstructuur en afwisseling van bos en open percelen. Uit het onderzoek komt naar voren dat het afgelopen jaren wel drukker is geworden, maar dat de draagkracht van het gebied niet wordt overschreden. Wel zijn er enkele plekken waar het op piekmomenten erg druk kan zijn. Ook is er sprake van sluipverkeer door het gebied.

Aanbevelingen

Om de bezoekersdruk ook in de toekomst beheersbaar te houden zijn er een aantal aanbevelingen gedaan. Het gaat onder andere om het onderzoeken van de mogelijkheid om een fysieke knip te maken in de Bieruma Oostingweg om sluipverkeer tegen te gaan. Ander advies is na te gaan of de parkeerplaats aan de Blocq van Scheltingaweg meer naar de rand van het parkgebied kan worden verplaatst. Daarnaast wil de gemeente landgoedeigenaren met grondposities uitnodigen om onderlinge afspraken te maken die passen binnen het gebiedsperspectief.

Samen met betrokken organisaties

Veel gebiedspartijen zijn actief betrokken bij het maken van het gebiedsperspectief. Ook inwoners en bezoekers van het parklandschap hebben bijgedragen aan het onderzoek en perspectief. Mede vanwege de status beschermd dorpsgezicht, heeft ook afstemming plaatsgevonden met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

Vervolg

De gemeenteraad neemt in maart een besluit over het gebiedsperspectief Oranjewoud en de mogelijke vervolgstappen.