HEERENVEEN - Hoe kunnen we nu en in de toekomst op een fijne manier wonen in de gemeente Heerenveen? Deze vraag stond centraal bij het opstellen van de ontwerp Woonvisie 2023-2028. De ontwerp Woonvisie ligt vanaf 27 april vier weken ter inzage bij de publieksbalie. Ook kunnen inwoners vanaf die datum informatie vinden over de ontwerp Woonvisie op de website van de gemeente Heerenveen.

De woonvisie van de gemeente heeft als ondertitel: “een buitengewone plek om thuis te komen”. En dat is niet zomaar. Het is prettig wonen in de gemeente Heerenveen, en dat ontdekken steeds meer mensen. Om ervoor te zorgen dat iedereen op een fijne manier kan blijven wonen, heeft de gemeente een actieplan opgesteld met maatregelen en instrumenten om de doelen uit de woonvisie te realiseren. Onder meer bestaanszekerheid, energiearmoede, klimaatadaptatie en vergrijzing vragen om visie én prioriteiten op het gebied van wonen. Om deze uitdagingen aan te gaan, streeft de gemeente Heerenveen naar een inclusieve gemeente met een gevarieerd woonzorglandschap en een duurzame woon- en leefomgeving.

Om aan deze doelstellingen te voldoen, wil de gemeente vóór 2030 drieduizend extra huur- en koopwoningen bouwen, zowel in de stadscentra als aan de randen van de verschillende wijken in de gemeente. Zoetendal: “Drieduizend woningen is een flinke opgave. Dat vraagt van ons dat we in gesprek blijven met marktpartijen en ontwikkelaars, en blijven zoeken naar mogelijkheden om woningbouw te stimuleren. Bijvoorbeeld met andere concepten, andere vormen van samenwerking of tijdelijke woningen”.

Behoefte aan extra woningen
Wethouder Wonen Jelle Zoetendal zegt: "Uit gesprekken met plaatselijk belangen, huurdersbelangen en jongeren blijkt dat het voor veel inwoners bijna onmogelijk is om op tijd geschikte woonruimte te vinden. Dit bevestigt het beeld uit eerder onderzoek. Om dit probleem aan te pakken, moeten we als overheid meer regie nemen. We willen er bijvoorbeeld voor zorgen dat woningcorporaties tegen acceptabele prijzen kunnen bouwen".


Grond eerst aanbieden aan gemeente
Omdat de bestaande bouwlocaties niet voldoende zijn voor de geplande drieduizend extra woningen, heeft het College van B&W op 18 april 2023 een voorlopig besluit genomen om de Wet voorkeursrecht gemeenten toe te passen op meerdere locaties in de gemeente. De Wet voorkeursrecht gemeenten verplicht grondeigenaren om bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Op de website www.heerenveen.nl/wvg staan de locaties vermeld waar de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. Op 22 juni 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over het al dan niet handhaven van deze aanwijzing. De gemeente informeert de eigenaren van de aangewezen gebieden per brief. Daarnaast worden de locaties nog besproken met de inwoners en moet onderzoek uitwijzen of er ook echt gebouwd kan en mag worden.

Totstandkoming ontwerp Woonvisie
De ontwerp Woonvisie is opgesteld aan de hand van landelijke trends en de specifieke uitdagingen en kansen voor de gemeente. De visie is in samenwerking met verschillende belanghebbenden tot stand gekomen en door hen getoetst, waaronder woningcorporaties, huurdersverenigingen, plaatselijk belangen, jongeren en de participatieraad. Vanaf 27 april wordt de ontwerp Woonvisie vrijgegeven voor inspraak en ligt deze vier weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Ook kunnen inwoners vanaf die datum informatie vinden over de ontwerp Woonvisie op www.heerenveen.nl/woonvisie. Inwoners krijgen dan de mogelijkheid om zich te laten informeren en om hun mening te geven.

Vervolg
Na afloop van de termijn waarin de ontwerp Woonvisie ter inzage ligt, zal de gemeente schriftelijk reageren op de ingediende zienswijzen. Vervolgens neemt het College van B&W in juli 2023 een besluit over de definitieve nieuwe woonvisie, waarna de raad in september een besluit zal nemen over de definitieve versie van de nieuwe woonvisie.