HEERENVEEN - Heerenveen dient zienswijze in op winningsplan Langezwaag

Het college van burgemeester en wethouders is het niet eens met het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Langezwaag. De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft dit besluit onlangs bekend gemaakt. Als gevolg hiervan mag Vermilion onder Heerenveen en Opsterland gas winnen uit drie putten. Het college vindt dat de Minister meer gewicht had moeten toekennen aan de eerder gegeven adviezen op dit winningsplan.

Wethouder Siebren Siebenga: “In mei van dit jaar hebben wij al advies gegeven aan de Minister op het winningsplan Langezwaag. Een belangrijk onderdeel uit ons advies – niet in te stemmen met het winningsplan – is nu door de minister van de hand gewezen. De argumenten die hij hierbij gebruikt zijn vooral formeel van aard. Daarnaast komt de Minister naar onze mening te weinig tegemoet aan de geconstateerde zorgen en ongerustheid bij onze inwoners waar het gaat over cumulatie van verschillende gasvelden. We vinden het van belang om met deze zienswijze hier opnieuw aandacht voor te vragen.”

En nu?

Het ontwerp-instemmingsbesluit lag ter inzage tot 20 december jl. Alle zienswijzen die zijn ingediend, betrekt de Minister bij zijn definitieve besluit om gas te winnen in Langezwaag. In een Nota van Antwoord geeft hij aan of en op welke wijze de zienswijzen in het definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt. Verwachting is dat dit besluit in het eerste kwartaal van 2018 komt. Iedereen die eerder een zienswijze heeft ingediend, kan dan nog in beroep gaan bij de Raad van State.