HEERENVEEN - Gemeente Heerenveen heeft samen met Elkien, WoonFriesland, Accolade, de Bewonersraad en Huurdersbelangenvereniging Heerenveen meerjarige ambities geformuleerd en vastgelegd in nieuwe prestatieafspraken voor de periode 2024-2028. Samen zetten de partijen zich in voor leefbare kernen en wijken, betaalbaar wonen en voldoende woningen van een duurzame kwaliteit.


Wethouder Jelle Zoetendal benadrukt: "We hebben grote uitdagingen op het gebied van wonen en gaan hier samen mee aan de slag gaan. Ik ben dan ook blij met deze vernieuwde afspraken waarmee we samen toewerken naar een toekomstbestendig woonklimaat, zodat al onze inwoners in de toekomst een fijne plek kunnen hebben om te wonen.”

Meerjarenafspraken

De prestatieafspraken zijn voor het eerst voor meerdere jaren, tot en met 2028, vastgelegd. De partijen erkennen dat ze elkaar nodig hebben om het gewenste woonbeleid te kunnen realiseren. Vanuit gezamenlijke doelstellingen, ambities en strategieën wordt hierin samengewerkt. Uitgangspunt daarbij is de nieuwe woonvisie van Heerenveen, getiteld “Woonvisie Heerenveen 2023-2028: een buitengewone plek om thuis te komen”, die in oktober 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. De meerjarenafspraken vormen het strategische kader voor de jaarlijkse concrete afspraken in een jaarschijf.

Vijf doelstellingen

De meerjarenafspraken richten zich op onderwerpen die de komende vijf jaar (2024 t/m 2028) concrete uitwerking vragen, deze zijn geformuleerd als vijf concrete doelen:

  1. Groei van het aantal woningen.

  2. Toevoeging van betaalbare woningen, passend bij de diverse samenstelling van de bevolking.

  3. Focus op vitale kernen en gemengde wijken.

  4. Realiseren van een divers woonzorglandschap voor een inclusieve gemeenschap.

  5. Zorgen voor een klimaatadaptieve woonomgeving.

Gemaakte afspraken

Om de doelen te realiseren wordt onder meer een convenant nieuwbouw opgesteld over woningbouwlocaties, gaan de partijen beter samenwerken bij de preventie van betalingsproblemen, en wordt er meer informatie uitgewisseld over de leefbaarheid in wijken en dorpen. Ook wordt meer ingezet op het goed begeleiden van aandachtsgroepen en worden woningen met slechte energielabels verduurzaamd of vervangen voor nieuwe woningen.