KATLIJK/ORANJEWOUD - Er is meer onderzoek nodig naar maatregelen die aanrijdingen met damherten bij Katlijk-Oranjewoud kunnen voorkomen. Dat geeft de bezwarencommissie aan naar aanleiding van bezwaren die binnenkwamen op de opdracht aan de Faunabeheereenheid (FBE) voor het beheer van damherten in dat gebied. Daarom kijkt de provincie Fryslân de komende tijd hoe dat opgepakt kan worden.

Tegen de opdracht aan de FBE zijn vierentwintig bezwaren ingediend. Na de behandeling van die bezwaren adviseert de bezwarencommissie de opdracht deels in te trekken. Als reden geeft de commissie dat, voordat damherten geschoten mogen worden, er eerst beter onderzocht moet worden of met preventieve maatregelen - met name op het vlak van aanpassingen op en rondom de weg - het aantal aanrijdingen teruggedrongen kan worden. Ook moet het verband tussen de toename van het aantal damherten en het aantal aanrijdingen in het gebied beter worden aangegeven. De provincie volgt dit advies op en trekt de opdracht deels in. De opdracht blijft in stand als het gaat om afschot van zieke dieren om onnodig lijden te voorkomen.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “Der rint in grutte keppel deimen by Katlik – Oranjewâld dy’t de ôfrûne jierren hieltyd groeid is. Yn kombinaasje mei it tal oanridingen, de mooglike ympakt fan in oanriding en de fêststelde útgongspunten yn ús ‘Beleidsnotitie bescherming en beheer damhert in Fryslân’, is de provinsje yn july ta de konklúzje kaam dat der needsaak wie om oer te gean op behear fan de populaasje deimen yn dat gebiet. Wy hawwe doe besluten in opdracht ôf te jaan. Dêr binne wy fuortfarrend yn west, mar dat is omdat wy de feiligens o sa wichtich fine. Wy wolle foarkomme dat der mear ûngemakken plakfine. Foar minsken, mar ek foar de bisten. En dêr foarsjogge wy grutte problemen as wy de populaasje noch lang trochgroeie litte.”

Aanvullend onderzoek
De opdracht is in juli 2021 verstrekt vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. De provincie gaat, in afstemming met de FBE en andere partijen in het gebied nader onderzoeken welke preventieve maatregelen nog kunnen bijdragen aan het voorkomen van aanrijdingen en gevaarlijke situaties in het gebied. “De ûndersiken wize út dat wy in eksponinsjele groei ferwachtsje kinne by dizze keppel deimen. Ik bin bliid dat de beswierskriftekommisje dat ek ûnderskriuwt, want dêr sit foar ús ek it grutste punt fan soarch. Ekstra previnsjemaatregels kinne helpe by it foarkommen fan ûngemakken, mar de keppel groeit wol troch. It is beslist net ús bedoeling om alle deimen dêr wei te heljen, mar as der mear bykomme nimt ek de kâns op gefaarlike situaasjes ta. Dat betsjut dat wy faaks yn de takomst grutskaliger yngripe moatte. En dat foarkomme wy fansels it leafst”, zegt gedeputeerde Fokkinga.