HEERENVEEN - Net als veel andere gemeenten heeft Heerenveen een tekort op de jeugdhulp. Dat betekent dat er meer wordt uitgegeven dan dat er aan Rijksbijdrage binnenkomt. Dit komt doordat de zorg duurder wordt, maar ook omdat meer jongeren gebruik maken van hulp en de problematiek complexer wordt. Om te zorgen dat jongeren ook in de toekomst de hulp krijgen waar ze recht op hebben, moeten de kosten voor jeugdhulp beheersbaar worden. Om dit te realiseren stelt het college voor om twee sporen te volgen: een transformatiespoor en een kostenbesparingsspoor.

Kosten voor jeugdhulp blijven stijgen
De vraag naar hulp blijft toenemen, de problemen waar jongeren mee te maken hebben worden steeds complexer en de zorg zelf is duurder geworden. Al langere tijd voeren gemeenten gesprekken met het Rijk over de stijgende kosten binnen jeugdhulp. Uit cijfers blijkt dat gemeenten al een aantal jaren tekort komen op het gebied van jeugdhulp.

"We staan voor een grote uitdaging" aldus wethouder Jelle Zoetendal. "Binnen de gemeente hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan het neerzetten van een stevige basis voor jeugdhulp. Met succes, want we hebben problemen bij kinderen en jongeren steeds eerder in beeld en kunnen hulp vaak dichtbij en op maat bieden. Daar zijn we trots op, maar tegelijkertijd zien we ook de enorme financiële druk. Om te zorgen dat we ook in de toekomst kinderen kunnen blijven helpen, is het belangrijk om de trend van stijgende kosten te doorbreken. We moeten dan niet alleen kijken naar financiële kant, maar ook naar samenhang en samenwerking met alle betrokkenen, om met een cultuursomslag jeugdhulp betaalbaar te maken."

College stelt twee oplossingsrichtingen voor
Om de stijgende kosten binnen de jeugdhulp te keren, stelt het college voor om twee sporen te volgen: een transformatiespoor en een kostenbesparingsspoor. Beide sporen hebben als doel om de kosten van jeugdhulp in 2024 te verlagen. In de tussentijd blijft het college zich inzetten voor het verhogen van de Rijksbijdrage.

§ Transformatiespoor: samenwerken binnen het jeugddomein
Het transformatiespoor vraagt betrokkenheid van alle partijen. Het college wil dan ook de samenwerking opzoeken met maatschappelijke partijen uit de gemeente Heerenveen, werkzaam binnen het jeugddomein. Waaronder zorgaanbieders, maatschappelijk werk, welzijnswerk, huisartsen, kinderopvang- en onderwijsinstellingen. Met elkaar wordt kritisch gekeken naar de bedoeling van het jeugdbeleid en wordt er gewerkt aan een gezamenlijk beeld. Op die manier kunnen afspraken gemaakt worden over concrete maatregelen om de zorg voor jeugd in de toekomst betaalbaar te maken en houden. Deze afspraken worden vastgelegd in het Lokaal Akkoord Transformatie Jeugdbeleid.

§ Kostenbesparingsspoor: extern advies mogelijke maatregelen
Verwacht wordt dat het transformatiespoor niet voldoende financieel effect heeft op korte termijn. Daarom zijn aanvullend kostenbesparende maatregelen nodig. De afgelopen jaren heeft de gemeente Heerenveen al diverse maatregelen getroffen om grip te krijgen op de (stijgende) kosten voor jeugdhulp. Dat is niet voldoende. Besparing heeft impact op onze samenleving. Het college wil dan ook extern advies inwinnen welke kostenbesparende maatregelen nog mogelijk zijn.

Besluitvorming voorgestelde sporen
Het is aan de gemeenteraad om eerst een besluit te nemen over de voorgestelde oplossingsrichtingen. Deze besluitvorming vindt later dit jaar plaats. Pas daarna worden de oplossingsrichtingen uitgewerkt in concrete maatregelen en voorgelegd aan de gemeenteraad.