HEERENVEEN - De financiën in de gemeente Heerenveen staan onder druk. Zonder ingrijpen loopt het tekort de komende jaren op naar € 8 miljoen in 2025.Wethouder financiën Hedwich Rinkes: "De kosten in de Jeugdzorg en de Wmo stijgen en het geld dat de gemeente van het Rijk ontvangt is niet genoeg om deze kosten te dekken. Daarnaast wil Heerenveen blijven investeren in de leefomgeving, de brede welvaart voor iedereen en de sociale voorzieningen bereikbaar houden voor inwoners die dat nodig hebben".

Afwegingskader
De gemeenteraad heeft het college gevraagd in een voorstel aan te geven waar we minder op kunnen inzetten, waar we eventueel mee kunnen stoppen en waar we juist in moeten blijven investeren. Om dit voorstel te beoordelen heeft de gemeenteraad een afwegingskader vastgesteld waarin onder andere staat dat we de basis op orde willen houden (schoon, heel en veilig), onze wettelijke taken uitvoeren en dat we blijven inzetten op de brede welvaart, de kwaliteiten van Heerenveen en de grote opgaven die op ons afkomen. Dit afwegingskader ligt aan de basis van het voorstel van het college.

Besparen en investeren
Het college legt een basispakket voor aan de gemeenteraad met voorstellen om te besparen én met investeringsvoorstellen. Dit pakket bestaat onder andere uit bezuinigingen in het sociaal domein (Jeugdzorg, de Wmo en Participatie) en in het onderhoud van de openbare ruimte, verlaging van subsidies en verhoging van belastingen op ozb, parkeren en toerisme.

Maar het bestaat ook uit investeringen in de brede welvaart, zoals sport, verkeersveiligheid en banen en ondernemerskansen. Ook stelt het college de raad voor om te kijken naar een besparing op de interne bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie.

Geen gemakkelijke keuzes
"Het college beseft dat er heel pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden die onze samenleving raken. We hebben bij dit voorstel gekeken naar alle inwoners, organisaties en ondernemers en getracht een zo'n verantwoord mogelijk voorstel aan de gemeenteraad te doen". Met deze maatregelen wil het college de stijgende kosten in het sociaal domein opvangen, een leefbare en veilige gemeente behouden én blijven werken aan Heerenveen als banenmotor en sportgemeente.

"Maar de kans is dat we er met dit voorstel nog niet zijn", zo geeft wethouder Rinkes aan. "We hopen dat het Rijk met een hogere bijdrage voor het sociaal domein komt, maar daar kunnen we nu niet vanuit gaan. De kans bestaat dat we over enige tijd meer moeten bezuinigen".

De raad besluit op 8 juli
Met dit basispakket doet het college een voorstel aan de gemeenteraad op welke manier er nieuw evenwicht gevonden kan worden in de verdeling van financiële middelen. Wethouder Rinkes: "Het is nu aan de gemeenteraad een verantwoorde afweging te maken. Daarom sturen we de raad naast dit voorstel ook een overzicht toe van andere ombuigingsmogelijkheden".

Op 8 juli neemt de gemeenteraad hierover een besluit. De gemeenteraad vraagt inwoners, organisaties en ondernemers in de aanloop naar dit besluit om advies.Kijk hiervoor op: www.heerenveen.nl/actueel/praat-en-doe-mee/geef-advies-aan-de-gemeenteraad/

Lees alle bijbehorende documenten op www.heerenveen.nl/financien