HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen heeft de financiën op orde en ruimte voor ambitie. Dat staat in de begroting 2020. Wethouder financiën Hans Broekhuizen: “Onze financiële situatie staat er goed voor. Er is in de komende jaren ruimte om nieuwe ambities op te pakken. Bovendien kunnen we de belastingen verlagen.”Risico’s in beeld
De gemeente Heerenveen ziet verschillende risico’s die financiële onzekerheden met zich meebrengen. Zo blijven de risico’s in het sociaal domein groot. Ook de hoogte van de algemene uitkering is onzeker, omdat deze gekoppeld is aan de rijksuitgaven. De financiële ruimte voor de uitvoering van nieuwe en bestaande ambities zit met name in het Fonds vitale kernen. “Dat is goed voor ongeveer € 20 miljoen aan investeringsruimte. Dat kunnen we goed gebruiken om onze ambities waar te maken”, zo geeft Broekhuizen aan. Ook zit er ruimte in de structurele exploitatieruimte van de gemeente. Jaarlijks kan € 800.000 ingezet worden wanneer het rijk bezuinigingen doorvoert.

Aan de slag met de jeugdhulp, omgevingsvisie en duurzaamheid
Het komende jaar staat met name in het teken van het terugbrengen van de risico’s in het sociaal domein. Wethouder Hans Broekhuizen: “Om de betaalbaarheid en uitvoering van de jeugdwet vorm te geven, voeren we regionaal en lokaal maatregelen door. Bovendien blijven we aandacht vragen voor voldoende Rijksmiddelen om de taken in het sociaal domein uit te kunnen voeren.”

Daarnaast gaat de gemeente aan de slag met de uitvoering van ons duurzaamheidsprogramma
Dit met als doel te komen tot balans tussen mens, milieu en economie. Via pilots zetten we de eerste stappen in de energietransitie, de klimaatadaptatie en de biodiversiteit. Hierbij betrekken we inwoners en ondernemers. Zo wordt duurzaamheid van ons allemaal. Ook bij de invoering van de omgevingsvisie blijven we gezamenlijk met inwoners en ondernemers optrekken.

Bijdrage Heerenveen, stad van sport
Het profiel van Heerenveen als stad van sport is ijzersterk met een groot programma aan topsport en talentontwikkeling. Om deze topsportstatus verder te behouden en verder te ontwikkelen, is een impuls nodig voor het turnen. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor te investeren in een nieuwe turnhal zodat de Olympische turnsport in Heerenveen geborgd is.

Belastingverlagingen
Ook de inwoners en ondernemers merken dat het Heerenveen financieel voor de wind gaat. De gemeente verlaagt de onroerend zaakbelastingen (OZB). Voorgesteld wordt de OZB op woningen met 2% te verlagen. Voor de categorie niet-woningen is de verlaging 4%. Daarnaast schaffen we per 2020 de hondenbelasting af.

Besluitvorming
Op 31 oktober komt de begroting aan de orde in de commissie AZ. Op 7 november spreekt de gemeenteraad over de begroting.