HEERENVEEN - Het Klimaatakkoord, op 28 juni gepresenteerd door het kabinet, brengt de energietransitie in een stroomversnelling. Regionale Energiestrategieën (RES) moeten hier vorm aan geven. De gemeente Heerenveen doet mee in Fries verband. Op 10 oktober – de Dag van de Duurzaamheid – heeft de gemeenteraad hier het startschot voor gegeven door in te stemmen met het startdocument RES Fryslân.

Samenwerking
De 18 gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân slaan de handen ineen en gaan als RES-regio Fryslân aan de slag om een bijdrage te leveren aan vermindering van de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% ten opzichte van 1990. De RES is een middel om gezamenlijk te komen tot keuzes voor besparing, opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.

RES-regio’s
In Nederland zijn 30 RES-regio’s gevormd. Uiterlijk 1 juni 2020 geven zij aan welke bijdrage zij kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen. In RES-regio Fryslân gebeurt dit samen met inwoners, netbeheerder Liander, bedrijven en andere organisaties. De aanpak hiervan is beschreven in het startdocument RES. Het Nationaal Planbureau voor de Leefomgeving toetst vervolgens alle concepten aan de landelijke klimaatopgave. In een tweede ronde kunnen de RES-regio’s hun bijdrage aanvullen (indien nodig) en concretiseren. In maart 2021 is de inzet van alle regio’s samen voor de energietransitie in 2030 bekend.

Friese energietransitie
RES-regio Fryslân ziet de energietransitie als mogelijkheid om een duurzame samenleving, het innovatievermogen, het onderwijs en de werkgelegenheid aan te moedigen. Daarnaast wil de regio niet meer afhankelijk zijn van fossiele bronnen, zodat gaswinning in de provincie niet meer nodig is. Hierdoor zal de regio ook minder afhankelijk zijn van energieleveranciers van buiten de provincie. 40% duurzame energie in 2030 Naast de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen, is de samenwerking voor de gemeente Heerenveen ook een kans om lokale ambitie te realiseren. In het Duurzaamheidsprogramma 2019-2022 is vastgelegd dat we 40% duurzame energie willen realiseren. Nu is dat nog maar 4%. De RES helpt onze energietransitie te versnellen.

Kijk voor meer informatie op www.regionale-energiestrategie.nl of neem contact op met de werkgroep via RES@fryslan.frl.