HEERENVEEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft van het COA een verzoek gekregen om mee te werken aan de komst van een permanente opvanglocatie voor asielzoekers. Het college staat hier positief tegenover en vraagt de gemeenteraad op 20 april hierover een principebesluit te nemen. Ook wordt de gemeenteraad gevraagd om medewerking te verlenen aan een locatieanalyse: welke locaties in de gemeente komen hiervoor in aanmerking?


“Heerenveen heeft zich altijd ruimhartig en menselijk opgesteld voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd en een zo stabiel en permanent mogelijke opvang. Geen luxe maar wel een fatsoenlijke plek. Daaraan meewerken past bij de maatschappelijke opgave van onze gemeente. Het college staat dan ook positief tegenover de vraag om mee te werken aan de komst van een asielzoekerscentrum”, benoemt burgemeester Tjeerd van der Zwan.

Locatieanalyse
Het COA heeft bij Heerenveen een verzoek gedaan voor een opvang met 450 capaciteitsplaatsen. Maar hierover kan de raad in april nog geen besluit nemen, want het aantal hangt af van de locatie die nog gekozen moet worden.

Als de raad in principe akkoord gaat met de komst van een azc, dan volgt er eerst een locatieanalyse. Randvoorwaarden daarbij zijn bereikbaarheid en voorzieningen, het type woning en de wijze van bouwen, maar ook de effecten op de directe omgeving en veiligheid.
Een opvanglocatie moet dan passen bij de aard en omvang van de plek.

Vervolgproces
Na het raadsbesluit van 20 april start de gemeente met de bovengenoemde locatieanalyse. Daarna, in de tweede helft van mei, is het de bedoeling inwoners, bedrijven en organisaties breed te informeren over de uitkomsten van de locatieanalyse.
Belanghebbenden en omwonenden kunnen daarna meedenken over het vervolg.
Rond de zomer volgt een definitief besluit over de komst van een azc in de gemeente Heerenveen.