HEERENVEEN - Eind april maakte de provincie Fryslân haar visie op vaarwegen en binnenhavens in Fryslân openbaar. In de visie stellen Gedeputeerde Staten voor om op termijn geen grote schepen (110m.) meer naar Heerenveen toe te laten varen. Dit vinden GS in de huidige situatie in combinatie met de recreatievaart onveilig. Zij stellen daarom voor te onderzoeken of er ook alternatieven voor vervoer naar Heerenveen zijn. Het college van B en W van Heerenveen wil de grote scheepvaart naar Heerenveen wel mogelijk houden. Bedrijventerreinen in Heerenveen en Akkrum blijven op die manier voor schepen bereikbaar.

Duurzaam en bereikbaar voor beroepsvaart
Wethouder Hans Broekhuizen “Heerenveen is de banenmotor van Fryslân. De bedrijventerreinen aan het water in Heerenveen en Akkrum leveren een belangrijke bijdrage aan de Heerenveense economie en werkgelegenheid. Vervoer over water is voor de bestaande bedrijven, maar ook voor bedrijven die zich nog willen vestigen, van groot belang. Transport over water is duurzaam, vervangt vervoer over de weg en biedt op die manier oplossingen voor de toenemende drukte op de weg. Grotere schepen hebben de toekomst en zorgen juist voor minder vaarbewegingen. Om de combinatie met de recreatievaart goed en veilig te maken, is het belangrijk om op korte termijn maatregelen te treffen.”

Provinciale inspraakavond 30 mei
Op woensdagavond 30 mei houden Provinciale Staten in het provinciehuis een hoorzitting over vaarwegen en binnenhavens in Fryslân. Wethouder Hans Broekhuizen zal daar,
samen met Heerenveense bedrijven, de reactie van de gemeente Heerenveen op de provinciale plannen toelichten. Provinciale Staten behandelen op 20 juni 2018 het voorstel van Gedeputeerde Staten.