HEERENVEEN - Gemeente Heerenveen compenseerde in 2021 de uitstoot van 62 ton koolstofdioxide (CO2) via het project Valuta voor Veen. Dit komt neer op 11% van het totale gasverbruik van de eigen organisatie. Het project Valuta voor Veen draagt bij aan een nieuw verdienmodel voor boeren met veengrond. Door vernatting van hun grond breekt het veen niet af en blijft het veen behouden. Wethouder Jaap van Veen overhandigde hiervoor een taart met daarop een CO2 certificaat aan boer Sjoerd Miedema.


Wethouder Jaap van Veen: “Als gemeente compenseren we de CO2-uitstoot van ons energieverbruik. Ik ben blij dat dit geld nu lokaal terecht komt. In het veenweidegebied staan we voor een grote opgave om de bodemdaling en CO2-uitstoot terug te brengen. Door deel te nemen aan Valuta voor Veen ontstaat een nieuwe bron van inkomsten voor boeren in dit gebied. Daarmee zetten we de eerste stappen om het veenweideprogramma in praktijk te brengen.”

Sleutel van de oplossing
Miedema is de eerste boer die binnen het project Valuta voor Veen gecompenseerd wordt voor het verhogen van het waterpeil op zijn land. Miedema: “Landbouw is een deel van het klimaatprobleem maar heeft ook de sleutel van de oplossing. Ik zie het als een drietrapsraket: Veenbehoud door vernatting is een eerste stap om de broeikasgassen terug te dringen. De volgende stap is koolstof vastleggen, tot slot komt koolstof opbouwen.”

Valuta voor Veen
Valuta voor Veen is een project van de Friese Milieu Federatie samen met de Provincie Fryslân, Projecten LTO Noord, de Noardlike Fryske Wâlden en It lege Midden. Voor de vermindering van CO2-uitstoot worden certificaten verkocht aan bedrijven, overheden en burgers die op vrijwillige basis hun CO2-uitstoot willen voorkomen.Hiermee compenseert Valuta voor Veen het inkomstenverlies dat boeren hebben door vernatting van hun weidegrond. Het project zorgt hiermee voor een positieve impuls voor het klimaat, de natuur en het toekomstperspectief van de landbouw. Belangrijk uitgangspunt is dat de verhoging van het waterpeil plaatsvindt op vrijwillige basis en dat het gebied zijn agrarische functie behoudt.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Heerenveen. Het doel is om in 2050 de energieneutraal te zijn. Het gaat daarbij om 95% CO2-reductie, het deel dat overblijft wordt volledig gecompenseerd. Hiervoor schaft de gemeente certificaten aan. Het geld komt hierdoor terecht bij duurzame projecten.