HEERENVEEN - Het college van B&W presenteert de eerste begroting van de nieuwe raadsperiode. Uitgangspunten voor de komende jaren zijn de verdere ontwikkeling van een duurzame toekomst, het verder vormgeven van de samenwerking met inwoners en lastenverlichting. De uitkomsten laten voor de komende vier jaar een oplopend positieve uitkomst zien.

Ruimte voor nieuw beleid
De uitkomsten van de begroting lopen de komende jaren op van € 0,8 miljoen in 2019 tot € 3,7 miljoen in 2022. Dit resultaat kan onder andere worden gebruikt voor het beschikbaar stellen van budgetten voor de uitvoering van het thematisch raadsakkoord en het hoofdlijnenakkoord.

Wethouder financiën Hans Broekhuizen is tevreden. “Hierdoor kunnen we de komende jaren inzetten op duurzaamheid, werk, economie en ons fysieke domein. Thema’s als het sociaal domein, de energietransitie en circulaire economie krijgen onze volle aandacht. Daarnaast gaan we aan de slag met de omgevingswet en de ontwikkeling van de centrumfunctie van Heerenveen”.

Ook wil de gemeente Heerenveen de banenmotor van de regio blijven en nog meer inwoners aan betaald regulier werk helpen. Het college zet daarbij blijvend in op de samenwerking met onderwijs en het bedrijfsleven en gaat experimenteren met nieuwe vormen om mensen aan het werk te krijgen. In het sociaal domein past het college het ingezette beleid niet zozeer aan, maar wordt vooral ingezet op maatwerk. Dit met als uitgangspunt dat ook in de toekomst passende ondersteuning aangeboden kan worden met beheersbare kosten.

Lastenverlichting
De positieve uitkomsten wil het college niet alleen inzetten voor nieuw beleid. Wethouder Broekhuizen geeft aan ook in te zetten op lastenverlichting voor onze inwoners en ondernemers. “In deze begroting stellen we voor om met ingang van 2020 de hondenbelasting af te schaffen en de onroerende zaakbelastingen voor woningen en bedrijven verder te verlagen”.

De komende jaren groeit de algemene reserve van € 12,1 miljoen in 2019 naar € 15,5 miljoen in 2022.

Samen met inwoners
De begroting is opgebouwd op basis van het hoofdlijnenakkoord ‘Duurzaam doorontwikkelen’ met als uitgangspunt ‘Samen aan de slag in Heerenveen’. Het college gaat de komende jaren verder inzetten op de samenwerking met inwoners bij het opstellen van beleid en het maken en uitvoeren van plannen.

Wethouder Broekhuizen: “Zo willen we de komende periode samen met de samenleving werken aan plannen rondom de energietransitie en de ontwikkeling van het centrum van Heerenveen. Want de beste ideeën komen samen tot stand”.

Website
Dit jaar is de begroting geheel gedigitaliseerd zodat de begroting toegankelijker is voor iedereen die hier interesse in heeft. Bekijk de begroting op heerenveen.begroting-2019.nl.