HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen gaat samen met de provincie en de initiatiefnemers van de gebiedsaanpak Aldeboarn-de Deelen een aantal projecten aanmelden voor de Erfgoed Deal. Wethouder Jaap van Veen: “Aldeboarn is een prachtig dorp met een rijke cultuurhistorie. Er liggen kansen om deze kwaliteiten te versterken en het dorp beter te verbinden met het omliggende landschap. Met de Erfgoed Deal proberen we dit te realiseren.”

Wat gebeurt er in Aldeboarn-de Deelen?
In het kader van de Provinciale Veenweidevisie wordt in Aldeboarn-de Deelen gewerkt aan het verminderen van (de negatieve gevolgen van) bodemdaling en de CO2-uitstoot. Inzet is een vitaal en toekomstbestendig gebied. Dat betekent dat opgaven, problemen én kansen zoveel mogelijk in samenhang met elkaar, en in samenspraak met boeren en bewoners, worden aangepakt. Naast waterpeilverhoging gaat het bijvoorbeeld om maatregelen i.v.m. extreme buien en droogte (klimaatadaptatie), het versterken van de biodiversiteit en het toeristisch-recreatieve gebruik van Aldeboarn-de Deelen.

Van Veen: “Bijzonder aan dit project is dat het geïnitieerd is van onderop, vanuit de Stichting Beekdallandschap Koningdiep | De Nije Boarn en Gebiedscoöperatie It Lege Midden. Als gemeente omarmen we dit initiatief daarom van harte”.

Wat is de Erfgoed Deal?
De Erfgoed Deal is een rijkssubsidie bedoeld om Erfgoed en Cultuurhistorie een plek te geven binnen grote transitie-opgaven. Daarbij gaat het om ontwikkelingen (transities) zoals klimaatverandering, de energietransitie en bevolkingskrimp die veranderingen met zich meebrengen voor steden, dorpen en het buitengebied. De Erfgoed Deal is een samenwerking tussen het rijk en één of meerdere lokale overheden.

Welke plannen zijn in de maak?
De volgende (deel)projecten worden beoogd voor de Erfgoed Deal:
Aanleg van een pad door De Deelen en langs de Boksleat als verbinding tussen de Heafeart en Aldeboarn Aanleg van een pad als verbinding tussen Aldeboarn en de Wijde Ee Aanleg van een zelfbedieningspontje als verbinding van de Wide Ie naar NP Alde Feanen Ontwerp en realisatie van een nieuwe publiekspresentatie in De Waag van Aldeboarn Ontwerp en realisatie van PR-materiaal zoals een boekje, kaarten en infomateriaal

Of deze projecten in één keer gerealiseerd kunnen worden, hangt af van de medewerking van de landeigenaren en de bijdragen van de verschillende overheden. Ook kan het zijn dat de plannen in overleg met het rijk, de gemeente, de Provincie en het gebied, nog worden bijgesteld. Mocht er niet voldoende dekking zijn, dan wordt er een prioritering gemaakt. De volgorde van de projecten wordt afgestemd met de inwoners van Aldeboarn en de verschillende gebiedspartners.

Wie doen er allemaal mee?
Gemeente Heerenveen is de aanvrager van het project. Daarbij wordt met verschillende partijen samengewerkt, zoals Pleatselik Belang Aldeboarn, Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn, Stichting Aldheidskeamer Uldrik Bottema, de Provincie Fryslân en de gemeentes Smallingerland en Opsterland.

Welke stappen volgen?
Voor de zomer wordt het project aangemeld bij het Programmabureau van de Erfgoed Deal. Naar aanleiding van deze aanmelding worden de plannen zo nodig bijgesteld en verder uitgewerkt en volgt in een later stadium een officiële aanvraag. Voorjaar/zomer 2021 wordt bekend of de Erfgoed Deal wordt toegekend. Bij een positief besluit worden de projecten concreet uitgewerkt en goed afgestemd met eigenaren en belanghebbenden.