HEERENVEEN - Inwoners van de gemeente Heerenveen produceerden in de eerste helft van 2019 de minste hoeveelheid restafval in Fryslân. Dat blijkt uit de eerste evaluatie na de invoering van diftar+. Sinds 1 januari 2019 wordt de Sortibak op gewicht afgerekend in plaats van per aanbieding. Doel hiervan is het verminderen van de hoeveelheid restafval.

Wethouder Jaap van Veen “Geweldig dat iedereen zo actief aan de slag is gegaan met het scheiden van afval. We zitten op de goede weg, nu is het belangrijk dat we dit enthousiasme vasthouden”.

Evaluatie
De resultaten van diftar+ in het eerste half jaar na invoering zijn positief. Inwoners hebben hun afval beter gescheiden, waardoor er veel minder kilo’s afval zijn aangeboden. Het aantal vragen en klachten na de invoering is bovendien tot een minimum beperkt gebleven. Ook bleek de vrees voor toename van zwerfvuil en illegale dumpingen ongegrond. Dankzij diftar+ verwachten we de landelijke VANG-doelstelling* 2020 te kunnen realiseren. Al met al reden voor het college van B&W om door te willen gaan met diftar+.

Financiën
Inwoners hebben gemiddeld de Sortibak minder vaak en met minder kilo’s aan de weg gezet. Hierdoor heeft een gemiddeld huishouden fors bespaard op het variabel tarief. Toch is een stijging van het tarief voor huishoudelijk afval in 2020 niet te voorkomen. De stijging is noodzakelijk om twee redenen. De inkomsten uit het variabele tarief in het eerste halfjaar van 2019 zijn lager dan begroot en zijn onvoldoende om de vaste kosten te dekken. Bovendien stijgt de afvalstoffenbelasting vanuit de rijksoverheid naar verwachting nog verder in de komende jaren. Ondanks de stijging is het tarief voor 2020 nog steeds lager dan wanneer diftar+ niet was ingevoerd.

Om de kosten voor afvalinzameling in de toekomst ook zo laag mogelijk te houden, bekijken we komend jaar of er ook op de vaste kosten kan worden bespaard. Als er minder vaak en minder kilo’s afval wordt aangeboden kan de inzameling mogelijk ook aangepast worden. Hierbij valt te denken aan het minder vaak legen van de containers of het wijzigen van de openingstijden van de milieustraat.

Wasbare luiers
De proef met wasbare luiers was een groot succes: alle 30 gezinnen die hebben meegedaan waren zo enthousiast dat ze de wasbare luiers ook na de proef blijven gebruiken. Omdat wasbare luiers een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verkleinen van de afvalberg, wil de gemeente Heerenveen dit najaar een tweede proef organiseren. Belangstellende ouders kunnen contact opnemen via afval@heerenveen.nl.

*VANG-doelstelling
Gemeenten hebben vanuit de rijksoverheid de VANG-doelstelling (VANG=Van Afval Naar Grondstof) opgelegd gekregen. De VANG-doelstelling houdt in dat in 2020 de gemiddelde inwoner maximaal 100 kg afval voor verbranding mag aanbieden. In 2025 moet dit zijn terug gebracht tot maximaal 30 kg afval per inwoner per jaar.

Het collegevoorstel over het voortzetten van diftar+ wordt op 5 september as. in de raadscommissie besproken.