HEERENVEEN - De afgelopen tijd is er gewerkt aan een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor zowel het primair (basis) als het voorgezet onderwijs in de hele gemeente. Deze plannen geven een goed beeld van ontwikkelingen en ambities voor onderwijshuisvesting de komende 16 jaar. Het gaat hierbij over meer dan alleen de gebouwen. Zo staat het belang van het kind centraal, is er rekening gehouden met duurzaamheidsambities en een breed onderwijsaanbod. De plannen zijn in een gezamenlijk proces met schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en andere belanghebbenden tot stand gekomen. Tijdens de raadsvergadering van 12 mei neemt de gemeenteraad hier een besluit over.

Passende en toekomstbestendige huisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van passende en toekomstbestendige huisvesting, maar ook de schoolbesturen hebben hierin een verantwoordelijkheid. Aanleiding voor het maken van meerjarige huisvestingsplannen zijn onder andere de verwachte leerlingendaling, leegstand van schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs, verouderde schoolgebouwen en eisen die het moderne onderwijs stelt aan huisvesting. Waaronder persoonlijke leerroutes, samenwerking opvang en onderwijs, een breed en gevarieerd aanbod, en een gezonde en duurzame (werk)plek. Hierdoor geven we ieder kind een gelijke kans om zich te ontwikkelen en zijn talenten te kunnen ontplooien.

Meer dan alleen investeren in ‘stenen’

In het IHP gaat het niet alleen om het verbeteren van de bouwkundige staat van de schoolgebouwen door renovatie en nieuwbouw. Er wordt ook gekeken naar de functie van schoolpleinen, de betekenis van een dergelijke functie in de wijk of het dorp, aandacht voor een autoluwe schoolomgeving en energie neutrale gebouwen. Wethouder Jelle Zoetendal is trots op de plannen die er liggen: “Scholen zijn een belangrijke plek voor (talent)ontwikkeling. De toekomstige generatie wordt hier opgeleid, maar het is ook een plek om te spelen, samen te komen en vrienden te maken. De plannen die er nu liggen zijn ambitieus, maar door intensief met elkaar samen te werken kunnen we dit realiseren.”

Subsidie ‘van grijs naar groen’

In de plannen wordt extra ingezet op het vergroenen van schoolpleinen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen ‘groene’ schoolplein leuker, avontuurlijker en gezelliger vinden dan ‘stenen’ schoolpleinen. Ook biedt het meer mogelijkheden voor educatieve uitdagingen. Door een ‘van grijs naar groen’ subsidie te verlenen aan schoolbesturen, kunnen zij een start maken met het vergroenen van de schoolpleinen.

Zekerheid op langere termijn

Het IHP gaat uit van investeringen gedurende een periode van 16 jaar. Schoolbesturen kunnen hun meerjaren onderhoudsplanning hierop afstemmen. Jaarlijks worden de plannen geëvalueerd met de schoolbesturen en bijgesteld indien nieuwe ontwikkelingen hierom vragen.

Betrokkenheid inwoners

Vanzelfsprekend worden inwoners betrokken bij de (ver)bouwplannen van de schoolgebouwen. Vanuit hun rol als ouder of verzorger, maar ook als omwonende. Iedere wijk en elk dorp verdient een mooie en passende onderwijsvoorziening.

Gefaseerd aan de slag

De plannen uit het IHP worden gefaseerd opgepakt. In het primair onderwijs wordt gestart met renovatie of nieuwbouw van de Ekke de Haanschool, Het Kompas, Het Vogelnest, De Roerganger, Albertine Agnesschool en de Buitenkans. In het voorgezet onderwijs worden onder andere de schoolgebouwen aan de Ds Kingweg 1 en 10 gerenoveerd. Het schoolgebouw aan de Buitenbaan 3 wordt gerenoveerd en klaargemaakt voor ingebruikname door de Duisterhoutschool.