HEERENVEEN - De lanenstructuur van Oranjewoud gaat in kwaliteit achteruit. Omdat de lanen beeldbepalende elementen zijn van het beschermd dorpsgezicht heeft Plaatselijk Belang Oranjewoud initiatief genomen om samen met de eigenaren van de lanen te komen tot een herstel- en beheerplan voor de lanen. Insteek van de aanpak is om de lanenstructuur als één geheel te zien waarbij alle eigenaren mee doen. Het gebrek aan financiële middelen bij diverse eigenaren zorgde ervoor dat een gezamenlijke aanpak moeilijk van de grond kwam. Nu er een subsidie van de provincie Fryslân is ontvangen is de financiering rond en kan er gestart worden met herstel van de lanen in Oranjewoud.

Wethouder Jaap van Veen: "Plaatselijk Belang Oranjewoud heeft het initiatief genomen voor behoud en herstel van de laanstructuur. Mede door het enthousiasme en de vasthoudendheid van de toenmalige voorzitter, dhr. Liemburg, is het ontwikkelen van de visie een uniek en succesvol traject geweest. Er ligt nu een gedragen resultaat en er kan gestart worden met een plan voor de uitvoering."

Gezamenlijke aanpak

Belangrijk onderdeel van de visie is dat het herstel van de lanenstructuur samen met alle eigenaren wordt opgepakt. Zonder gezamenlijke planmatige aanpak bestaat namelijk de kans dat een groot deel van de karakteristieke lanenstructuur verdwijnt. Ook is het van belang dat zoveel als mogelijk het uniforme laanbeeld behouden blijft, los van de wie de eigenaar is.

Financiering


Begin 2023 hebben de provincie Fryslân en gemeente Heerenveen de financierings-mogelijkheden van een uitvoeringsplan onderzocht. Voor herstel van de lanen is volgens een raming een bedrag van minimaal €600.000,- nodig. De provincie Fryslân betaalt het deel voor herstel van de lanen van Staatsbosbeheer en de particulieren. De gemeente Heerenveen betaalt het hetstel van de gemeentelijke lanen.

Vervolg


Onder begeleiding van een regiegroep met vertegenwoordiging van alle eigenaren, wordt de visie in 2023 uitgewerkt naar een concreet plan van aanpak. Plaatselijk Belang blijft trekker van het project.

Het streven is om eind 2024 de eerste maatregelen uit te kunnen voeren.

Visie Lanenplan Oranjewoud

Plaatselijk belang Oranjewoud heeft in 2014 het initiatief genomen om samen met vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Bosgroepen Noord-Oost Nederland (namens enkele particulieren), gemeente Heerenveen en provincie Fryslân te komen tot een visie en herstel- en beheerplan voor een termijn van minimaal 30 jaar. Aanleiding hiervoor was de aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht Oranjewoud waarin de lanen als belangrijke te behouden structuur zijn aangegeven.