HEERENVEEN - “Maak aan de voorkant afspraken, ook met inwoners, zodat je aan het eind een goed resultaat krijgt. Ga vaker met elkaar in gesprek, voer de dialoog over kaders. Maak afspraken over een goede onderlinge samenwerking tussen raad, college en organisatie. Dit is nodig om tot resultaat voor de samenleving te komen.” Dat zijn de belangrijkste inzichten en lessen die de gemeenteraad meegeeft aan de nieuwe gemeenteraad die op 16 maart gekozen wordt.


Deze inzichten en lessen staan in het ‘overdrachtsdocument Thematisch Raadsakkoord’. De gemeenteraad stelde zich bij het opstellen van het Thematisch Raadsakkoord in 2018 als doel om op een vernieuwende manier te besturen en inwoners te betrekken bij het lokale beleid en een grotere rol toe te kennen.

Thema’s 2018

In het Thematisch Raadsakkoord van 2018 stonden drie thema’s centraal:

- Verduurzaming van Heerenveen (energietransitie).

- Vitale ontwikkeling van het centrum, wijken en dorpen.

- Versterken van de lokale democratie.

Voor het thema ‘verduurzaming van Heerenveen’ (energietransitie) heeft dit geleid tot het energieloket Heerenveen: één centraal energie-informatiepunt voor inwoners. Een tweede resultaat is het project LEEF. In dit project kregen vijf ‘groene’ initiatieven ieder een ton subsidie van gemeente en provincie. Hun initiatieven en ervaringen zijn leerzaam voor andere inwoners. Meer informatie over deze projecten staat op www.energieloketheerenveen.nl en www.eenvooreengroener.nl .

In het thema ‘Vitale ontwikkeling van het centrum, wijken en dorpen’ is samen met inwoners nagedacht over de herinrichting van de centra van Heerenveen en Jubbega. Veel belanghebbenden zijn intensief bij de planvorming betrokken. Het draagvlak voor de plannen is daardoor groot. Bij de uitvoering is het zaak die betrokkenheid te behouden. Er wordt samen met inwoners gewerkt aan plannen voor de centra van Akkrum en Aldeboarn.

Voor het thema ‘Versterken van de lokale democratie’ werden er gesprekken gevoerd met jongeren. De gemeenteraad nam het besluit genomen om jongeren veel meer te betrekken bij wat de gemeente doet: ‘Als je het samen doet komt je verder!’.

Ook hebben inwoners meegedacht bij het maken van de Omgevingsvisie en bij de keuze voor bezuinigingen.

Nieuwe raad aan zet

De nieuwe raadsleden ontvangen het overdrachtsdocument Thematisch Raadsakkoord bij hun benoeming. De huidige raad zorgt zo voor een warme overdracht bij de start van de nieuwe raad.

De geleerde lessen uit de afgelopen vier jaar zijn op papier gezet door een begeleidingscommissie van de gemeenteraad. Zij deden dat met behulp van onderzoekers en studenten van de NHL Stenden Hogeschool - Thorbecke Academie.