HEERENVEEN - Een integrale aanpak voor de ontwikkelgebieden rond de snelweg A32 in Heerenveen, dat wil de gemeente bereiken met het opstellen van een gebiedsvisie. Het college van burgemeester en wethouders stelt dit voor aan de gemeenteraad en vraagt hiervoor voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. De raad besluit hierover in de raadsvergadering van 22 juni as.

Wethouder Jaap van Veen: “Met deze visie willen we helder krijgen welke kansen en mogelijkheden de ontwikkellocaties bieden en hoe we deze het beste onderling op elkaar kunnen afstemmen. Op deze manier krijgen we een integrale aanpak en kunnen we op een goede manier invulling geven aan een aantal grotere opgaven.”

A32 zone

Er liggen verschillende ontwikkelgebieden in de zone rond de A32. Het gebied reikt in het noorden vanaf het Hotel2 Heerenveen (voormalig Hajé) tot aan de zuidkant van het sportstadgebied. Een integrale benadering is van groot belang om alle verschillende functies in het gebied een plek te geven en de kernkwaliteiten van Heerenveen te versterken.

Woonambitie

In de Woonvisie 2023-2028, die nu ter inzage ligt, staat de ambitie benoemt om de komende jaren 3000 woningen te realiseren. In de A32 zone wordt een groot deel hiervan, rond de 700 woningen, gebouwd. Een van de plannen hiervoor is de ontwikkeling van de Noordplot, het gebied ten noorden van de Atalantastraat. Dit terrein wordt nu tijdelijk gebruikt als parkeerterrein tijdens kantooruren, maar ook tijdens voetbalwedstrijden. Op een andere locatie moet daarom gezocht worden naar voldoende alternatieve parkeeroplossingen, zodat parkeren niet ten koste gaat van de leefbaarheid van de wijk.

Sport en beweging

Daarnaast is er ruimte voor sport en bewegen, onder meer met de plannen voor uitbreiding van sportpark Skoatterwâld. Het ‘stenige’ karakter van het stadiongebied in relatie tot hitte vraagt echter ook om aandacht. Bij ieder plan is de zoektocht naar de juiste balans tussen groenvoorzieningen, parkeren, onderwijs en commerciële ruimten. Circulariteit, klimaat, bodem en biodiversiteit zijn ook onderwerpen die meegenomen worden, zodat uiteindelijk een toekomstbestendig woon-, leef-, en werkgebied ontstaat.

Inwoners en belanghebbenden mogen meedenken

De gebiedsvisie wordt geschreven met inbreng van inwoners en belanghebbenden. Naar verwachting vindt hiervoor rond de zomer een eerste bijeenkomst plaats.

Vervolgstappen

De gebiedsvisie voor de A32 zone moet begin 2024 klaar zijn. Met de randvoorwaarden van de visie als uitgangspunt worden de verschillende locaties daarna verder uitgewerkt tot concrete bouwplannen.