HEERENVEEN - Het college van Heerenveen legt de gemeenteraad de jaarrekening 2021 voor met een positief resultaat van 3,8 miljoen euro. Daarnaast leverde grondverkoop de gemeente vorig jaar 7,4 miljoen euro op. “Samen een positief resultaat van 11,2 miljoen euro. Dat is heel mooi, maar toch moeten we de komende jaren scherp blijven kijken naar onze structurele uitgaven.”, aldus wethouder Hedwich Rinkes. “We hebben dit resultaat vooral te danken aan eenmalige extra inkomsten, die aanvankelijk niet voorzien waren of hoger uitvielen dan verwacht. We kunnen daar niet op rekenen voor de komende jaren.”

Eenmalige extra inkomsten door grondverkoop en Rijksbijdrage

Het positieve resultaat in 2021 komt met name door de 7,4 miljoen euro opbrengst uit verkoop van bedrijfs- en woningbouwgronden. “Dat is uitstekend,”, zo geeft wethouder Rinkes aan. “Maar we moeten ons wel bedenken dat gemeentegrond schaarser wordt. We kunnen er dus niet van uitgaan dat we ook de komende jaren deze opbrengsten hebben”. Daarnaast heeft Heerenveen in december 2021 een extra bijdrage ontvangen van het Rijk van 1,3 miljoen euro. Ook deze eenmalige bijdrage is nu terug te zien in het positieve resultaat.

Een dynamisch jaar met flinke stappen vooruit

De jaarrekening laat ook zien dat de gemeente vorig jaar belangrijke besluiten heeft genomen voor de Heerenveense samenleving. Zo heeft de gemeenteraad een goede eerste stap gezet voor een nieuwe woonvisie. Ook heeft de raad ingestemd met de centrumvisie van Jubbega, bespreekt het binnenkort de centrumvisie van Akkrum en zijn er stappen gezet in de uitvoering van de centrumvisie Heerenveen. Mooie voorbeelden van plannen waar samen met inwoners, ondernemers en partners vol energie aan is gewerkt. Wethouder Rinkes: “We mogen ook trots zijn op de Omgevingsvisie die we in 2021 hebben vastgesteld en op de voortgang in het project Heerenveen Beter Bereikbaar. Diezelfde trots voelen we ook bij onze uitvoeringsplannen, waardoor we aan de slag zijn met circulaire economie, gezondheid en inburgering.”

Uitgaven blijven punt van aandacht en zorg voor de lange termijn

Waar vorig jaar eerst nog grote besparingen noodzakelijk waren om de begroting in de komende jaren gezond te houden, werd in de loop van 2021 duidelijk dat minder zwaar ingrijpen mogelijk werd door eenmalige financiële tegemoetkomingen vanuit het Rijk. Hierdoor was het niet nodig alle financiële maatregelen door te voeren. Wethouder Rinkes legt uit dat de onzekerheid over voldoende financiële middelen voor de komende jaren helaas nog niet is verdwenen: “Dit positieve resultaat komt nu met name door de eenmalige financiële meevallers in 2021. Uitgaven voor nieuwe plannen komen nog. We kunnen ons dus niet rijk rekenen. De komende jaren moeten we kritisch blijven op waar we geld aan uitgeven.”

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening in de raadvergadering van 9 juni 2022.