HEERENVEEN - Op 12 september 2023 heeft het college van burgemeester & wethouders besloten om de nieuwe woonvisie ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.


Gezien de huidige woonsituatie en -behoeften van (toekomstige) inwoners van de gemeente Heerenveen zijn er diverse ambities geformuleerd, zoals de bouw van tenminste 2000 nieuwe woningen tot 2030. De gemeenteraad neemt in oktober een besluit over de woonvisie.

Wethouder Jelle Zoetendal: "Onze ambitie in Heerenveen is duidelijk: genoeg betaalbare en duurzame woningen voor iedereen. We willen vooral ook goede woningen voor ouderen, zodat zij makkelijk kunnen verhuizen als dat nodig is. Om dit te bereiken, werken we nauw samen met woningcorporaties voor slimme woonoplossingen.”

Vijf kernprioriteiten

Vijf centrale doelen vormen de basis voor de toekomst van wonen in de gemeente Heerenveen:

1. Groei van minimaal 2000 woningen tot 2030.

2. Toevoeging van betaalbare woningen, passend bij de diverse bevolkingssamenstelling.

3. Focus op vitale kernen en gemengde wijken.

4. Realiseren van een divers woonzorglandschap voor een inclusieve gemeenschap.

5. Zorgen voor een klimaatadaptieve woonomgeving.
Meer informatie is te vinden op www.heerenveen.nl/woonvisie.

Openbare raadpleging


Van 27 april tot 26 mei 2023 heeft de woonvisie ter inzage gelegen. Gedurende deze periode hebben inwoners en andere belanghebbenden hun feedback gegeven. Deze waardevolle inbreng is waar mogelijk geïntegreerd in de definitieve woonvisie.

Bijstelling bouwambitie

In april werd aangekondigd dat Heerenveen tot 2030 drieduizend woningen wilde realiseren. Na feedback van diverse organisaties en het analyseren van nieuwe bevolkingsprognoses is de ambitie bijgesteld naar minimaal 2000 nieuwe woningen. Dit biedt voldoende flexibiliteit om in te spelen op toekomstige veranderingen in de woonbehoefte.

Breed gedragen woonvisie

De woonvisie is in samenwerking met diverse lokale stakeholders tot stand gekomen. Woningcorporaties, huurdersverenigingen en ook jongeren zijn actief betrokken in het proces. Deze collectieve inzichten hebben een cruciale rol gespeeld in het vormen en versterken van de woonvisie. Deze woonvisie, getiteld ‘Een buitengewone plek om thuis te komen’, is een integraal onderdeel van het bredere programma 'Een thuis voor Iedereen', dat voortkomt uit het Hoofdlijnenakkoord van het college.