HEERENVEEN - Gemeente Heerenveen start met een onderzoek naar de toekomstig ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen voor het parklandschap Oranjewoud. De uitkomsten worden verwerkt tot een gebiedsvisie. Met deze visie wil de gemeente ervoor zorgen dat het parklandschap ook in de toekomst een unieke plek blijft.

Wethouder Hedwich Rinkes: “Oranjewoud is een prachtig gebied met cultuurhistorische kwaliteiten en waardevolle natuur. Veel mensen genieten van Oranjewoud omdat ze er wonen of omdat ze het gebied bezoeken. Om Oranjewoud te bewaren voor de generaties na ons, is het belangrijk nu na te denken wat wel bij Oranjewoud past en wat minder”.

Gebiedsvisie als afwegingskader
Er zijn verschillende initiatiefnemers met plannen voor Oranjewoud. Om deze ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen en om te voorkomen dat de ontwikkelingen een te grote druk op het gebied leggen, werkt de gemeente aan een gebiedsvisie voor Oranjewoud. Deze gebiedsvisie moet zorgen voor een duidelijker toekomstbeeld en kaders wat wel en niet kan. Zo zorgen we dat toekomstige ontwikkelingen in balans zijn met de waarden en kwaliteiten van het parklandschap, en deze zo mogelijk versterken.

Draagvlak creëren door participatie
Om tot een gedragen toekomstbeeld te komen wordt de gebiedsvisie in samenspraak met inwoners en belanghebbenden opgesteld. Hiervoor wordt gewerkt met een klankbordgroep. In deze klankbordgroep zitten onder meer landgoedeigenaren, ondernemers, plaatselijk belang Oranjewoud, belangenvertegenwoordigers voor natuur- en cultuurorganisaties en overheidspartijen. Daarnaast worden er van eind mei tot medio juni enquêtes in het gebied afgenomen. De enquête komt in juni ook online beschikbaar.

Eerste opbrengsten klankbordgroep
Maandag 15 mei was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. De aanwezigen spraken over de sterke en zwakke punten van het parklandschap. De unieke mix tussen natuur en cultuurhistorie wordt als sterk punt gezien, de verrommeling van het gebied als zwakte. Ook werd gesproken over kansen en bedreigingen. Veel mensen zien deze visie en de samenwerking als kans. Verdroging en verzuring van het gebied en de grote toeloop van recreanten is een bedreiging.

Wethouder Rinkes: “Het is mooi te zien dat zoveel mensen met passie over het gebied spreken. Hoewel we niet alle wensen volledig in de visie kwijt kunnen heb ik er alle vertrouwen in dat er straks een visie ligt die bijdraagt aan het brede maatschappelijke belang.”

Vervolgstappen
De komende maanden werkt adviesbureau Ginder verder aan een analyse van het gebied. Hierin wordt onder meer onderzoek gedaan naar de huidige bezoekersaantallen en spreiding hiervan over het jaar en in het gebied. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar daadwerkelijke cijfers maar ook naar hoe bewoners en bezoekers de drukte in het gebied ervaren. Ook wordt onderzocht wat de draagkracht is van het gebied, oftewel hoeveel bezoekers het gebied zou kunnen dragen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteiten van het parklandschap. Begin 2024 is de gebiedsuitwerking klaar en wordt deze voorgelegd aan de raad.

Motie van de gemeenteraad
Met het opstellen van de gebiedsvisie geeft de gemeente invulling aan het hoofdlijnenakkoord van het college en de motie die de gemeenteraad aannam waarin gevraagd werd om de druk in het parklandschap te onderzoeken en een gebiedsuitwerking te maken. Hierbij is aandacht voor de toekomstbestendigheid van toerisme en recreatie gericht op natuur, erfgoed, economie en cultuur(historie).

Meer informatie
Op www.heerenveen.nl/gebiedsvisieoranjewoud staat meer informatie.