HEERENVEEN - Zowel landelijk alsook in de gemeente Heerenveen is er aandacht voor en zorg over terugvorderingen van bijstand. Het college van burgemeester en wethouders wil hier onderzoek naar doen. En onderzoeken of terugvorderingen/boetes die sinds 2016 zijn opgelegd aan bijstandsgerechtigden terecht zijn geweest. Het college heeft hiervoor een onderzoeksopzet opgesteld en vraagt instemming van de raad. Zodat op korte termijn gestart kan worden met het onderzoek.

Beoordelen op rechtmatigheid en doelmatigheid
Sinds 2016 zijn er in totaal 1.535 terugvorderingen/boetes opgelegd aan bijstandsgerechtigden. Om te onderzoeken of deze op een juiste manier tot stand zijn gekomen, stelt het college voor om steekproefsgewijs te beoordelen op rechtmatigheid en doelmatigheid. Beoordeling op rechtmatigheid houdt in dat er gekeken wordt naar de wijze van naleving van wet- en regelgeving. Bij beoordeling op doelmatigheid wordt er gekeken of een besluit goed onderbouwd en zorgvuldig is genomen. En of voldoende rekening is gehouden met de specifieke omstandigheden van de bijstandsgerechtigde.

Aanstellen van onafhankelijk toezichthouder
Op basis van opgestelde kwaliteitseisen worden verschillende onderzoeksbureaus gevraagd om een offerte uit te brengen voor uitvoering van het onderzoek. De begeleidings-commissie, bestaande uit de burgemeester en twee ambtelijke medewerkers, geeft samen met het geselecteerde adviesbureau verder invulling aan het onderzoek. Ook stelt het college voor om de heer Theunis Piersma (voormalig raadslid, wethouder en burgemeester) als onafhankelijk toezichthouder aan te stellen. Als toezichthouder ziet hij toe op een zorgvuldige uitvoering van het onderzoek en treedt op als onafhankelijk voorzitter van de begeleidingscommissie. De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd over het onderzoek door de toezichthouder.

Verwachte kosten van het onderzoek
Het college verwacht dat er een budget nodig is van € 100.000,- voor het uitvoeren van het onderzoek. Het onderzoek zal ongeveer zes maanden in beslag nemen.

Extra onderzoek: omgang bijstandsgerechtigden
Naast het onderzoeken van terugvorderingen/boetes, wordt ook een onderzoek opgestartover de omgang met bijstandsgerechtigden. Hierin staat centraal hoe inwoners met eenbijstandsuitkering het contact met (medewerkers van) de gemeente ervaren. Ditonderzoek wordt uitgevoerd door de Rekenkamercommissie in opdracht van de raad.

Meer inzicht in uitvoering Participatiewet
De resultaten van beide onderzoeken moeten meer inzicht geven in de wijze waarop het beleid rond de Participatiewet momenteel is vormgegeven en wordt uitgevoerd. De gemeente Heerenveen wil naast haar inwoners staan en helpen daar waar het zelf even niet meer lukt. Leer- en verbeterpunten uit beide onderzoeken zullen hierin meegenomen worden.