HEERENVEEN - Volgens de laatste informatie treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Als onderdeel daarvan maakt elke gemeente een Omgevingsvisie; een visie op de toekomst. De Ontwerp-Omgevingsvisie lag tussen 18 februari en 1 april ter inzage. De binnengekomen reacties zijn verwerkt en het college legt de aangepaste Omgevingsvisie 1.0 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. 15 juni wordt de visie nog besproken in de commissievergadering en 1 juli neemt de gemeenteraad een beslissing over de Omgevingsvisie.

Wethouder Jaap van Veen: “De Omgevingsvisie die er nu ligt, is een prachtig uitgangspunt voor iedereen die woont en werkt in de gemeente. Gemaakt samen met inwoners, ondernemers, de gemeenteraad en ambtenaren. En we gaan door met samenwerken om onze gemeente gezonder, duurzamer en ondernemender te maken”.

De route
In de periode van de ter inzage legging zijn er 17 reacties, zienswijzen genoemd, binnengekomen. Alle indieners hebben antwoord van de gemeente gekregen en er zijn enkele aanpassingen in de visie gemaakt. De Omgevingsvisie staat op de agenda voor de commissievergadering van 15 juni. Daarna neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing in de vergadering van 1 juli.

Op www.mijnkijkopheerenveen.nl is de Omgevingsvisie in zijn geheel te lezen. Daar staat ook de Reactienota Zienswijzen met daarin de zienswijzen en de gemeentelijke reactie.

Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie beschrijft waar de gemeente Heerenveen voor staat, nu en in de toekomst. De verschillende deelgebieden staan beschreven met hun eigen kwaliteiten en wat de gemeente daarin wil behouden, verbeteren en versterken.

Omgevingswet
De Omgevingswet is een wet die alle wetten op het gebied van de leefomgeving eenvoudiger maakt en samenvoegt. De Omgevingswet biedt ruimte voor initiatieven van inwoners en bedrijven. Samen met de gemeente en partijen als de Provincie, het Waterschap of de veiligheidsregio wordt gekeken wat per locatie de beste oplossing is. De gemeente maakt binnen de Omgevingswet een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan.

Er is straks een digitaal Omgevingsloket en voor verschillende activiteiten hoeft maar een Omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Zo kan de gemeente over veel plannen sneller een besluit nemen.