ALDEBOARN - Het college van B&W van de gemeente Heerenveen heeft de centrumvisie Aldeboarn vastgesteld. Om de aantrekkelijkheid van het dorp te versterken wordt een ontmoetingsplein op het Doelhof gerealiseerd en komen er meer parkeermogelijkheden aan de rand van het dorp om de parkeerdruk in het beschermd dorpsgezicht te ontlasten. De centrumvisie Aldeboarn is opgesteld door de Werkgroep Fysieke Romte van Meidwaan yn Boarn, gemeente, bewoners en andere belanghebbenden.


Wethouder Sybrig Sijtsma: "De betrokkenheid vanuit het dorp om te komen tot een visie was heel groot, het hele proces is door het dorp zelf doorlopen. Dat kunnen we als gemeente alleen maar aanmoedigen! Want bewoners kennen het dorp als geen ander en weten het beste wat Aldeboarn nodig heeft".

Vitale kern

In de centrumvisie is naast de ontwikkeling van een dorpsplein als ontmoetingsplek en meer parkeergelegenheid ook aandacht voor vergroening en een betere bewegwijzering voor een gastvrije ontvangst van recreanten en toeristen. Zo wordt er onder andere een TOP-zul geplaatst, gericht op de vindbaarheid van Aldeboarn als parel in de regio. Verder wordt het sanitairgebouw voor waterrecreanten, wandelaars van het Japikspaad en fietsers die door het dorp komen, opgeknapt.

Meidwaan yn Boarn

Binnen Meidwaan yn Boarn spannen 9 werkgroepen zich in om na te denken over en te werken aan een toekomstbestendig, gastvrij en vitaal dorp. Naast de werkgroep Fysieke Romte worden in de verschillende werkgroepen plannen gemaakt op thema's als wonen, onderwijs, ondernemerschap, recreatie en toerisme, ook is er een werkgroep energietransitie en is er aandacht voor de vele verenigingen in het dorp.

Aldeboarn is daarmee het eerste dorp in de regio Zuidoost Friesland dat met de Dorps Ontwikkel Methode werkt.

Kartrekker Jan de Kam: "De meerwaarde van samenwerken binnen Meidwaan yn Boarn vertaalt zich in de Centrumvisie die we als werkgroep Fysieke Romte hebben opgesteld. Wensen en ideeën uit andere werkgroepen zijn meegenomen en zorgen zo voor een completer plan omdat er vanuit verschillende invalshoeken naar gekeken is." De gemeenteraad besluit in maart over de centrumvisie.

Financiering

Voor de uitvoering van de plannen is door de raad ongeveer € 800.000 gereserveerd, vanuit het Fonds Vitale Kernen.

Vanuit de Regiodeal Zuidoost Friesland zijn middelen beschikbaar gesteld voor het proces en om advies in te winnen door de werkgroep Fysieke Romte van Meidwaan yn Boarn. De gemeenteraad van Heerenveen neemt in maart een besluit over de centrumvisie Aldeboarn.